Zasady publikacji

Serwis UKE spełnia wymagania zawarte w z ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie umieszczamy dokumenty PDF zgodne ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA, aby każdy użytkownik mógł zapoznać się z jego treścią.

W przypadku przekazywania stanowiska w ramach konsultacji społecznych prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF, WORD lub innego edytora tekstu przygotowanego zgodnie z wytycznymi. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie zawartości przez programy asystujące.

Oddajemy w Państwa ręce zbiór zasad jakimi należy się kierować tworząc dostępny dokument w programie WORD.

Pliki do pobrania