Kobieta na ciemnym tle

Testy Margin Squeeze umożliwiają weryfikację opłat stosowanych przez beneficjentów POPC

Już w lipcu rusza coroczna weryfikacja testów Margin Squeeze. To narzędzie, które ma sprawdzić czy wysokość opłat hurtowych za korzystanie z sieci POPC pozwala na stworzenie atrakcyjnej i zróżnicowanej dla konsumentów oferty detalicznej przez różnych dostawców.

 

Przy budowie sieci w ramach POPC tzw. Operatorzy Sieci Dostępowych (OSD) korzystają ze środków unijnych. W zamian jednak muszą – odpłatnie – udostępniać te sieci innym operatorom – tzw. Operatorom Korzystającym (OK) – którzy chcieliby dzięki nim oferować internet swoim klientom. Częstą praktyką jest też jednoczesne świadczenie przez operatorów usług hurtowych i detalicznych na dotowanych sieciach. Rolą Prezesa UKE jest aktywne wspieranie zarówno OSD, operujących tymi sieciami, jak i OK korzystających z tych sieci.

Rzecz w tym, że aby zapewnić otwarty dostęp, konieczne jest badanie powiązania wysokości cen usług detalicznych OSD z jego opłatami hurtowymi. Temu właśnie celowi służy narzędzie Testu Margin Squeeze (Test MS, test zawężenia marży), ułatwiające sprawdzenie czy wysokość opłat hurtowych ustalanych przez OSD pozwala na stworzenie na ich podstawie konkurencyjnej oferty detalicznej przez OK. Tworząc to narzędzie Prezes UKE, którego zadaniem jest monitorowanie prawidłowej realizacji zobowiązania OSD w zakresie zapewnienia otwartego dostępu do sieci POPC, miał na celu udzielenie wsparcia OSD w przygotowaniu cennika usług hurtowych zgodnie z założeniami POPC.

Kto i jak wypełnia Test MS?

W tym roku odbędzie się już kolejna runda weryfikacji Testów MS. Tym razem badaniu zostaną poddani OSD, którzy rozpoczęli świadczenie usług na sieci POPC w roku 2020 oraz OSD kontynuujący świadczenie usług.

Tekst MS wypełniają podmioty operujące sieciami POPC wybudowanymi w ramach II, III i IV konkursu, które świadczą na tych sieciach usługi detaliczne (poza obligatoryjnymi usługami hurtowymi). OSD są zobowiązani do przedstawienia wypełnionego Testu MS w trzech przypadkach:

 • podczas pierwszej akceptacji projektu oferty hurtowej przez Prezesa UKE - wtedy OSD bazuje na prognozach kosztów oraz wolumenów, zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie projektu,
 • podczas każdorazowej akceptacji przez Prezesa UKE wprowadzonych przez OSD zmian w cenniku hurtowym,
 • raz do roku, do końca czerwca – w tym wypadku test przeprowadzany jest dla usług detalicznych lub pakietów tych usług, których przyrost sprzedaży w poprzednim roku był najwyższy.

Wskazani operatorzy prześlą do Prezesa UKE narzędzie uzupełnione dla trzech usług detalicznych, których przyrost sprzedaży w poprzednim roku był najwyższy. Wypełnione Testy MS podlegają weryfikacji Prezesa UKE. Wyniki tej analizy zostaną opublikowane na stronie www.uke.gov.pl.

Co ważne, Prezes UKE może przeprowadzić test samodzielnie. Taka sytuacja ma miejsce, gdy np. OK poinformuje, że oferowane mu ceny hurtowe nie pozwalają na stworzenia konkurencyjnej oferty detalicznej popartej własnymi danymi kosztowymi i przychodowymi.

Jak to działa?

W kwietniu 2019 r. Prezes UKE przygotował dokument „Test Margin Squeeze dla sieci POPC”. Powstał on po to, aby przybliżyć operatorom tematykę Testu MS i ułatwić przeprowadzenie testu.

Samo narzędzie było już kilkukrotnie przedmiotem warsztatów dla beneficjentów POPC, podczas których omawiane były podstawy funkcjonowania Testu MS, zasady wypełniania poszczególnych arkuszy testu oraz zakres informacji i dokumentacji, jakie OSD powinien dostarczyć do Prezesa UKE wraz z wypełnionym narzędziem.

Operatorzy świadczący usługi detaliczne na sieciach POPC mają obowiązek corocznego przekazywania Prezesowi UKE Testów MS dla trzech usług detalicznych świadczonych z wykorzystaniem tych sieci, których przyrost sprzedaży w poprzednim roku był najwyższy.

Czy to się sprawdza?

OSD operujący sieciami zrealizowanymi w ramach II konkursu POPC rozpoczęli świadczenie usług już w 2019 r. Byli to:

 • Orange Polska S.A.,
 • Beskid Media sp. z o.o.,
 • Astanet S.A.,
 • Fiberlink sp. z o.o.,
 • Inea S.A.

Zostali oni objęci obowiązkiem przekazania do Prezesa UKE wypełnionych Testów MS wraz z informacjami oraz dokumentami, które pozwoliły na zweryfikowanie danych wprowadzonych do narzędzia. W celu rzetelnego określenia czy OSD zapewniają otwarty dostęp hurtowy do sieci POPC w aspekcie kosztowym, zakres wymaganych informacji i dokumentów jest dość precyzyjny:

 • obowiązujący cennik detaliczny dla obszarów POPC,
 • umowy z dostawcą wyposażenia dodatkowego lub faktury za zakup wyposażenia dodatkowego,
 • umowy z dostawcą treści telewizyjnych dla świadczonych pakietów lub faktury za zakup,
 • kalkulacja, w oparciu o którą OSD wyznaczył dane takie jak średnia liczba abonentów na jedno włókno na odcinku od OLT do splittera optycznego znajdującego się najbliżej abonenta, średnia długość włókna na odcinku od OLT do splittera optycznego znajdującego się najbliżej abonenta, liczba abonentów na port 10GE na poziomie Ethernet,
 • kalkulacja, w oparciu o którą OSD wyznaczył koszty sieciowe (splitery, OLT, sieć ETH, sieć IP, IP transit, koszty specyficznych elementów związanych ze świadczeniem usług głosowych i telewizyjnych),
 • kalkulacja, w oparciu o którą OSD wyznaczył koszty detaliczne (koszty pozyskania klienta, marketing i reklama, koszty kontaktu z klientem i przyjmowaniem zgłoszeń, reklamacji, koszty obsługi należności).

Wyniki szczegółowej analizy wszystkich przesłanych Testów MS w zestawieniu z przedstawionymi dokumentami i kalkulacjami dały w każdym wypadku wynik pozytywny. Można zatem stwierdzić, że zjawisko zawężania marży – które sprawdza Test MS – nie miało miejsca. Przeprowadzone badanie wykazało, że opłaty hurtowe pobierane przez wymienionych OSD pozwalają OK na stworzenie usługi detalicznej konkurencyjnej cenowo w stosunku do jego cen detalicznych.

 

Anna Czarnecka, główny specjalista, Departament Regulacji