Mężczyzna w garniturze na ciemnym tle

Samorządowcy – też jesteście operatorami i musicie przekazywać dane

Do 31 marca operatorzy, którymi są także jednostki samorządu terytorialnego, muszą przekazać Prezesowi UKE dane dotyczące rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych za poprzedni rok obrotowy.

Inwestycje telekomunikacyjne – nieoceniona rola samorządów

W świecie, w którym dostęp do najnowszych technologii, danych i usług elektronicznych jest już nie tylko luksusem, ale „artykułem pierwszej potrzeby”, postęp w dziedzinie telekomunikacji nie dziwi nikogo. Specyfika branży telko sprawia, że rozwój w tym zakresie leży nie tylko w rękach przedsiębiorców, niemałą rolę na wspomnianym polu pełnią samorządy terytorialne.

Ocena zasadności przedsięwzięcia w sektorze telekomunikacji jest wypadkową potrzeb, formalności, rachunku ekonomicznego, a przede wszystkim dostępu do informacji pozwalających określić warunki prowadzenia inwestycji. W tym kontekście, jako jedno z podstawowych narzędzi planowania, służy przedsiębiorcom Punkt Informacyjny do Spraw Telekomunikacji (PIT). Ideą jego utworzenia było usprawnienie realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej i zapewnienie skutecznego wykorzystywania już istniejącej infrastruktury.

PIT – jednostko, kim jesteś?

Kim z punktu widzenia przydatności danych jest jednostka samorządu terytorialnego? Po pierwsze może pełnić rolę operatora sieci, który zapewni dostęp do informacji o infrastrukturze, a także o planowanych robotach budowlanych jej dotyczących. Dzięki temu przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z już istniejącej infrastruktury pasywnej, co ma przełożenie na ocenę opłacalności przedsięwzięcia. Informacje zaś o przyszłych inwestycjach to dane szczególnie pożądane w ramach długofalowego projektowania rozwoju sieci. W tym kontekście uwypuklić trzeba kwestie istotne nie tylko z punktu widzenia inwestora. Prowadzenie prac w oparciu o infrastrukturę już istniejącą, to przecież przykład działań proekologicznych, ograniczających ingerencję w środowisko naturalne do niezbędnego minimum. Mniejsza liczba prac, to mniej uciążliwości i utrudnień chociażby… dla kierowców. Prozaiczne? Może, ale czy przez to mniej istotne?

Dostęp do tych informacji może stanowić impuls dla współpracy inwestycyjnej między przedsiębiorcami a jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi to zachętę do prowadzenia nowych przedsięwzięć co z jednej strony aktywizuje gospodarkę, z drugiej zaś przynosi szybkie korzyści społecznościom lokalnym.

Każdy operator najświeższe dane uzyska po 31 marca każdego roku, jest to bowiem termin ich przekazania do PIT, zgodnie ze stanem na koniec roku poprzedniego.

Podobne znaczenie mają informacje przekazywane przez jednostki samorządu występujące w roli zarządców dróg. W tym przypadku jednostka samorządu terytorialnego udostępnia informacje o kanałach technologicznych umieszczonych w pasie drogowym, którym zarządza (jeśli posiada te dane w postacie elektronicznej). Jako zarządca drogi, każda jednostka wnosi swój wkład w zobrazowanie możliwie dużej liczby kanałów technologicznych, możliwych do wykorzystania przez inwestorów.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego powinny określić stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego. Tutaj jst, a właściwie wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa, sprawozdająca się do PIT występuje w trzeciej roli – podmiotu regulującego wysokość stawek. W związku z tym, że stawki tej opłaty nie zmieniają się często, nie trzeba przekazywać ich cyklicznie. Ważne jest aby aktualizować je w każdym przypadku gdy ulegną zmianie. W takiej sytuacji jednostka powinna udostępnić w PIT obowiązujące kwoty w terminie 14 dni od wejścia w życie nowej uchwały w tym zakresie. Ustawodawca łączy zwłokę w przekazaniu danych z karą naliczaną za każdy dzień opóźnienia. Wymierzenie kary jest obligatoryjne, a jej stawka wynosi 500 zł za dzień, dlatego nie warto zwlekać z przekazaniem informacji.

Ustawa o drogach publicznych limituje maksymalną wysokość stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim elementów infrastruktury technicznej do 20 zł za metr kwadratowy powierzchni zajęcia. Wysokość tej opłaty często decyduje o opłacalności przedsięwzięcia, stąd ustalanie jej poniżej ustawowego progu przyczynia się do zwiększenia poziomu zainteresowania inwestorów na czym z całą pewnością zależy zarówno przedsiębiorcom z branży telko, jak i lokalnym wspólnotom. 

Każdy operator zainteresowany dostępem do ww. informacji ma do nich dostęp pod adresem https://pit.uke.go.pl/  

Również za pośrednictwem tej strony odbywa się przekazanie danych, natomiast szczegółowe informacje o sposobie ich dostarczenia dostępne są tutaj: https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/pomoc/

A co z infrastrukturą aktywną?

Dane przekazywane do PIT dotyczą infrastruktury pasywnej, gdzie zatem szukać informacji o infrastrukturze aktywnej?

Są one gromadzone są w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej, dostępnym na stronie internetowej https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/ Natomiast wgląd do zgromadzonych informacji dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, usług telefonicznych, usług transmisji danych czy budynków umożliwiających kolokację zapewniany jest publicznie na stronach https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/ oraz: https://dane.gov.pl/pl/dataset/588,system-informacyjny-o-infrastrukturze-szerokopasmowej-api  System zasilany jest danymi gromadzonymi przez Prezesa UKE w ramach corocznej inwentaryzacji. Spośród wszystkich danych przekazywanych przez jst w każdej inwentaryzacji, największą część stanowią te dotyczące sieci telekomunikacyjnych wybudowanych przy udziale środków z programów unijnych (w szczególności w zakresie węzłów sieci telekomunikacyjnej oraz linii), a także o budynkach umożliwiających kolokację. Wydaje się, że również one powinny cieszyć się szczególnym zainteresowaniem potencjalnego inwestora. Także w tym przypadku informacje spływają do SIIS do 31 marca według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Informacje wspomagające proces przekazania danych dostępne są tutaj: https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/help/

Pamiętajmy, że zaniedbanie obowiązku przekazania danych w ramach inwentaryzacji jak i zasilenia systemu PIT może spotkać się z karą przewidzianą w ustawie – Prawo telekomunikacyjne. Dlatego, warto zrealizować go nie czekając do ostatniej chwili.

 

Marek Orciuch, główny specjalista, Departament Strategii i Analiz