Przedłużenie rezerwacji częstotliwości - jak to działa?

Przedłużenie rezerwacji częstotliwości - jak to działa?

W dzisiejszych doniesieniach medialnych pojawiło się stwierdzenie, że „Wielu z nich [operatorom – przyp. wł.] w najbliższych latach kończą się dzierżawy częstotliwości, a zarządzający nimi UKE nie odpowiada na wnioski o ich przedłużenie”. Warto wyjaśnić jak przebiega ten proces i jak wygląda stan procedowania wniosków o przedłużenie rezerwacji częstotliwości dla czterech ogólnopolskich operatorów usług mobilnych.

Prawo telekomunikacyjne - przebieg procesu

Proces przedłużania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres definiuje art. 116 ust. 8-10 Prawa telekomunikacyjnego. Przebiega on następująco:

  1. Wpływ wniosku od posiadacza rezerwacji: najwcześniej 4 lata przed wygaśnięciem rezerwacji, najpóźniej 1 rok przed wygaśnięciem rezerwacji.
  2. Analiza formalna wniosku.
  3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
  4. Przygotowanie projektu decyzji rezerwacyjnej i analiza przesłanek możliwości dokonania przedłużenia bądź konieczności odmowy dokonania przedłużenia na podstawie ściśle określonych przesłanek (wskazane w ust. 9).
  5. Ogłoszenie konsultacji (termin na zajęcie ewentualnych stanowisk to minimum 30 dni).
  6. Zawiadomienie Prezesa UOKiK o rozpoczęciu konsultacji.
  7. Analiza ewentualnych stanowisk i ewentualne zmiany projektu decyzji.
  8. Ogłoszenie wyników konsultacji na BIP UKE.
  9. Zawiadomienie strony o zakończeniu postępowania
  10. Podpisanie i doręczenie decyzji

Jak przebiegają aktualne procesy

W najbliższych dwóch latach upływa termin obowiązywania 9 ogólnopolskich rezerwacji częstotliwości z pasm 900, 1800 i 2100 MHz. Aktualnie wpłynęły jedynie dwa wnioski o dokonanie przedłużenia dla pasma 2100 MHz. Postępowania zostały wszczęte, wydanie decyzji w tej sprawie przewidywane jest w 2022 r. po zakończeniu planowanego w tym paśmie tzw. reshufflingu częstotliwości. Jest to stricte techniczna czynność, która będzie skutkowała zwiększeniem szerokości bloku przydzielonego każdemu z czterech operatorów z 14,8 do 15 MHz. Jest to proces oczekiwany i postulowany przez telekomy.

Nie jest mi znany przypadek braku odpowiedzi (czyli braku zawiadomienia o wszczęciu postępowania) na złożony wniosek.

Przedłużenie rezerwacji nie jest bezpłatne

Prawo telekomunikacyjne określa, że przedłużenie rezerwacji częstotliwości jest odpłatne. Jego cena jest kalkulowana na podstawie średniej ceny 1 MHz z ostatnio zakończonej procedury selekcyjnej (konkursu, przetargu lub aukcji) powiększonej o wskaźnik inflacji. Poniżej w tabeli można znaleźć informacje na temat dat zakończenia aktualnie trwających rezerwacji oraz szacunek wpływu do budżetu w wypadku ich przedłużenia.

 

Lp.

Podmiot

Pasmo

Data obowiązywania

Data wpływu wniosku o przedłużenie

Szacunkowe opłaty z tytułu przedłużenia [zł]

1

Polkomtel sp. z o.o.

1800 MHz

2022-12-31

brak wniosku

406 395 933,14

2

Polkomtel sp. z o.o.

1800 MHz

2022-12-31

brak wniosku

8 293 794,55

3

Polkomtel sp. z o.o.

1800 MHz

2022-12-31

brak wniosku

406 395 933,14

4

P4 sp. z o.o.

2100 MHz

2022-12-31

2021-07-07

475 568 153,86

5

Orange Polska S.A.

2100 MHz

2023-01-01

brak wniosku

475 568 153,86

6

T-Mobile Polska S.A.

2100 MHz

2023-01-01

2020-12-11

459 930 516,31

7

Polkomtel sp. z o.o.

2100 MHz

2023-01-01

brak wniosku

475 568 153,86

8

P4 sp. z o.o.

900 MHz

2023-12-31

brak wniosku

286 868 215,92

9

Polkomtel sp. z o.o.

900 MHz

2023-12-31

brak wniosku

286 868 215,92

 

Operatorzy wkrótce będą mieli szansę uzyskać nowe częstotliwości

Prezes UKE jest gotowy do uruchomienia procesu aukcji, w której rozdane zostaną bloki częstotliwości w zakresie 3480-3800 MHz. Stanie się to wkrótce po zatwierdzeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów noweli Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Rezerwacje, zgodnie z naszym planem, będą przyznawane na obszar całego kraju na 15 lat. Pozwoli to operatorom zaplanować swoją biznesową przyszłość i zwiększyć pojemność sieci, a co za tym idzie – ilość obsługiwanych urządzeń i uzyskiwanych przez nie przepływności. Z kolei zakres 3410-3480 MHz chcemy przeznaczyć dla sieci prywatnych – miejskich, komunalnych i przemysłowych – dając szansę na rozwój technologiczny przedsiębiorcom i lokalnym społecznościom.

„Pasmo 5G” to zbyt dosłownie rozumiane uproszczenie

Czterej polscy operatorzy komórkowi mają rezerwacje częstotliwości obejmujące wiele pasm – 800, 900, 1800, 2100 i 2600 MHz. Rezerwacje są neutralne technologicznie, co oznacza, że na każdej z nich (generalnie) może działać dowolny system sieci mobilnej – 2G, 3G, 4G i 5G. Sieci 5G zostały uruchomione przez wszystkich czterech – u trzech w paśmie 2100 MHz, u jednego w paśmie 2600 MHz. Determinantą uruchomienia sieci 5G nie jest więc posiadanie konkretnego pasma, choć w opinii publicznej tzw. „pasma pionierskie”, czyli 700 i 3400-3800 MHz (C-band), są właśnie tak postrzegane.

A na koniec…

W procesie przygotowania materiałów dziennikarskich gorąco zachęcam wszystkie media do kontaktu z naszym Wydziałem Komunikacji. Zapewniam, że zespół bardzo sprawnie, najczęściej w ciągu jednego dnia, udziela merytorycznie wyczerpujących odpowiedzi. Jesteśmy otwarci na pytania leżące w zakresie naszych kompetencji i chętnie edukujemy z wcale niełatwej materii otoczenia regulacyjnego rynku telekomunikacyjnego (pocztowego zresztą też).

 

Jacek Oko, Prezes UKE