Mężczyzna w ciemnym garniturze na ciemnym tle

Co piąty SMS w sieci pochodzi od maszyny

Od 1992 r., czyli od czasów kiedy Neil Papworth wysłał pierwszą wiadomość tekstową, technologia SMS (ang. short message service) przeszła długą drogę ewolucji - od kanału informacyjnego wykorzystywanego przez danego operatora tylko w ramach swojej sieci do jednego z najważniejszych mediów komunikacyjnych o zasięgu globalnym. Jednak wraz z rozwojem technologii, w tym rozwojem komunikatorów internetowych, rola SMS P2P (ang. person-to-person) zaczyna z roku na rok tracić na popularności.

Nie oznacza to jednak, że SMS, jako medium dotarcia do użytkowników usług telekomunikacyjnych przestanie być wykorzystywany.

Co to jest SMS A2P?

W ostatnich latach, coraz większą popularnością zaczynają się cieszyć wiadomości SMS A2P (ang. application-to-person), nazywane niekiedy SMS-ami aplikacyjnymi korporacyjnymi lub profesjonalnymi. Są one skutecznym, powszechnym i szybkim rozwiązaniem dla dystrybucji powiadomień i komunikatów generowanych przez systemy informatyczne i aplikacje. Nie wymagają dostępu do internetu (jak komunikatory internetowe), co jest szczególnie istotne w przypadku osób niemających do niego dostępu w telefonie komórkowym. Najczęściej spotykanymi SMS-ami A2P są powiadomienia o wykonaniu przelewu, autoryzacja wejścia na stronę internetową, automatyczne potwierdzenia rezerwacji, powiadomienia marketingowe czy alerty RCB.

Według badania konsumenckiego przeprowadzonego przez UKE w 2020 r. prawie połowa respondentów (48%) spotkała się z usługą automatycznych powiadomień. Przeważająca większość badanych odnosiła się pozytywnie (38%) lub raczej pozytywnie (50%) do tego rodzaju komunikacji. Zapytani o tego typu powiadomienia, respondenci najczęściej spotkali się z wiadomościami wysyłanymi ze strony operatora (82%), alertami RCB (67%), powiadomieniami pocztowymi/kurierskimi (63%), potwierdzeniami finansowymi (51%), informacjami marketingowymi (45%), potwierdzeniami realizacji usług (41%) oraz materiałami promocyjnymi (33%) i informacyjnymi (28%) (Źródło: Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. Raport z badania klientów indywidualnych. Raport z badania ilościowego, Grudzień 2020 r.).

Operatorzy i integratorzy

Jak każdy rynek usług czy dostaw, rynek SMS A2P rządzi się swoimi prawami. Można rozróżnić dwa rodzaje przedsiębiorców na nim funkcjonujących: operatorzy telekomunikacyjni posiadający sieć telekomunikacyjną i dostęp do swoich klientów oraz podmioty (integratorzy) świadczące usługę SMS A2P w swoim imieniu lub działający na zlecenie innych podmiotów – przykładowo przedsiębiorców zainteresowanych reklamą swoich produktów, banków wysyłających powiadomienia o dokonanych  transakcjach oraz innych podmiotów, które chcą w prosty sposób dotrzeć do szerokiej rzeszy klientów. Operatorzy telekomunikacyjni mogą nie tylko oferować integratorom dostęp do swojej sieci, ale też sami świadczyć usługi SMS A2P.

Aby poznać lepiej ten rynek, Prezes UKE przeprowadził badanie wśród przedsiębiorców świadczących tego rodzaju usługi, tj. integratorów oraz operatorów infrastrukturalnych telefonii ruchomej (MNO).

Coraz większą rolę na tym rynku w Polsce odgrywają integratorzy. Łączna liczba wiadomości aplikacyjnych wysłanych przez integratorów wyniosła w 2020 r. niemal 3,8 mld sztuk. Przychody integratorów w 2020 r. wyniosły około 239,7 mln zł.

 

Rynek SMS A2P staje się coraz bardziej dochodowym rynkiem dla 4 działających w Polsce MNO. Łączna liczba wysłanych SMS A2P w sieciach MNO w 2020 r. wyniosła prawie 7,5 mld sztuk, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (ang. CAGR - compound annual growth rate) dla wolumenu SMS A2P w latach 2016-2020 wyniósł 23,9%. Dla porównania, ten sam wskaźnik dla liczby wysłanych SMS w kraju w sieciach MNO wyniósł -5,3% (Źródło: Liczba wiadomości SMS wysłanych w kraju; F05 – 2016-2017, F04 – 2018-2020; Usługi detaliczne świadczone użytkownikom końcowym w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej).

 

 

Udział A2P rośnie

SMS A2P stanowią także coraz większy udział w łącznej liczbie wysłanych SMS w sieciach MNO. W 2016 r. średni udział SMS A2P wysłanych w kraju w ogólnej liczbie SMS wysłanych przez MNO w kraju wyniósł 6,4%, natomiast już w 2020 r. wskaźnik ten osiągnął poziom 19,7%.

Również przychody MNO z usług SMS A2P z roku na rok systematycznie rosną. W 2020 r. łączne przychody 4 MNO z tytułu świadczenia tych usług wyniosły około 337,3 mln zł.

W najbliższej przyszłości będzie można zauważyć zmianę technologiczną. Coraz większy udział w tym rynku będą mieć usługi OTT, głównie najbardziej popularne komunikatory internetowe (Whatsapp, Messenger itp.), powiadomienia w aplikacjach mobilnych, powiadomienia push oraz nowe standardy komunikacji elektronicznej jak RCS (ang. Rich Communication Service). Według Juniper Research, RCS będzie sprzyjać dalszemu rozwojowi sektora Business Messaging, a liczba wiadomości RCS w komunikacji biznesowej w 2025 r. osiągnie poziom 415 mld sztuk (Źródło: RCS Business Messaging Traffic to Reach 415 Billion Globally by 2025 (juniperresearch.com).

Jak wiadomo, rynek telekomunikacyjny w Polsce charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością oraz konsumentami wrażliwymi na poziom cen detalicznych, co powoduje, że każdy jego bardziej dochodowy obszar staje się polem twardej walki konkurencyjnej. Co więcej w relacjach operator -integrator zachodzi asymetria – to operator jest stroną, bez udziału której usługa SMS A2P nie może być zapewniona. Rodzi to rozbieżności oraz problemy pomiędzy tymi uczestnikami rynku, które mogą wpływać na jego dalszy rozwój.

O tym, jak wygląda obecna sytuacja na rynku SMS A2P w Polsce mogą Państwo przeczytać w załączonym do niniejszego artykułu raporcie.

 

Hubert Lenarczyk, p.o. naczelnika, Departament Regulacji
Hubert Szymczyk, główny specjalista, Departament Strategii i Analiz

Pliki do pobrania