Jakich praktykantów szukamy?

 • E-PRAKTYKI rozwiń element

 • STUDENT INTERSHIP rozwiń element

  Dla kogo?

  1. chcesz zdobyć doświadczenie w pracy, w której wykorzystasz swoją znajomość języka angielskiego
  2. znasz język angielski na poziomie m.in. B2
  3. potrafisz pracować zadaniowo

    

  Gwarantujemy:

  1. 2-tygodniowe praktyki
  2. elastyczny czas pracy
  3. opiekuna bardzo dobrze posługującego się językiem angielskim
  4. rozwój kompetencji: kreatywność, komunikatywność, współpraca
  Stos teczek z dokumentami na biurku
 • PROFIL PRAWNO-ADMINISTRACYJNY - oferta praktyk rozwiń element

  Praktyki w Biurze Dyrektora Generalnego, w trakcie których
  rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. opracowywania projektów wewnętrznych aktów normatywnych: zarządzeń, regulaminów i procedur,
  2. rozpatrywania petycji, skarg i wniosków, dotyczących funkcjonowania UKE,
  3. postępowań administracyjnych, dotyczących udzielenia ulg w spłacie zobowiązań oraz egzekucji należności, pobieranych przez UKE.
  Stos teczek z dokumentami na biurku
  Stos teczek z dokumentami na biurku

  Praktyki w Departamencie Regulacji, w trakcie których
  rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. prowadzenia postępowań administracyjnych zgodnie z Ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz Prawem telekomunikacyjnym,
  2. analizy materiału dowodowego na potrzeby wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy oraz przygotowania projektu rozstrzygnięcia,
  3. analizy ksiąg wieczystych w zakresie ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

  Praktyki w Departamencie Prawnym, w trakcie których
  rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. poszerzenia wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Prawa telekomunikacyjnego i Prawa pocztowego,
  2. bieżących spraw z zakresu obsługi prawnej, postępowań sądowych i legislacji,
  3. wyszukiwania przepisów prawa, orzecznictwa, poglądów doktryny – samodzielnie i w zespole, a także prezentowania wyników poszukiwań.
  Stół na którym są: Figurka Temidy, długopis, dokument i pieczęć

  Mile widziane:

  kierunek studiów: prawo, administracja,

  umiejętności: obsługa programów Legalis, Lex, dobra znajomość języka angielskiego.

  kieruje do filmu z prezentacją

  Prezentacja

  zadania dla profilu konsumenckiego

  Case studies

 • PROFIL KONSUMENCKI - oferta praktyk + case study rozwiń element

  Praktyki w Departamencie Polityki Konsumenckiej, w trakcie których
  rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. redagowania odpowiedzi na zapytania użytkowników usług,
  2. obsługi klientów Centrum Informacji Konsumenckiej,
  3. przygotowywania materiałów informacyjnych,
  4. analizowania przepisów dotyczących ochrony użytkowników końcowych,
  5. redagowania komunikatów dotyczących praw i obowiązków konsumentów,
  6. tworzenia kampanii edukacyjnych UKE (warsztaty i wykłady) oraz przygotowywania projektów materiałów edukacyjnych i promocyjnych.
  Kobiece dłonie trzymające smartfona

  Mile widziane:

  kierunek studiów: prawo, administracja, dziennikarstwo, ekonomia,
  umiejętności: redakcja tekstów, dobra znajomość języka angielskiego.

  kieruje do filmu z prezentacją

  Prezentacja

  zadania dla profilu konsumenckiego

  Case studies

 • PROFIL ANALITYCZNY - oferta praktyk + case study rozwiń element

  Praktyki w Departamencie Strategii i Analiz,
  w trakcie których rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. analizy rynku telekomunikacyjnego, m. in. pod kątem cen i usług,
  2. projektowania i przeprowadzania badań konsumenckich,
  3. monitorowania innowacji i prognozowania trendów w branży telekomunikacyjnej,
  4. narzędzi analitycznych, w tym narzędzia GIS,
  5. wizualizacji kartograficznych danych telekomunikacyjnych,
  6. analizy danych na temat infrastruktury szerokopasmowej oraz analiz przestrzennych.
  Osoba przeglądająca dokument w laptopie

  Mile widziane:

  kierunek studiów: telekomunikacja, ekonomia, zarządzanie, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, systemy informacji przestrzennej,

  umiejętności: znajomość MS Word i MS Excel na poziomie zaawansowanym, posiadanie kompetencji w zakresie analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS, dobra znajomość języka angielskiego.

  Prezentacja

  zadania dla profilu analitycznego

  Case studies

 • PROFIL TECHNOLOGICZNY - oferta praktyk + case study rozwiń element

  Praktyki w Departamencie Techniki, w trakcie których
  rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. działania systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD),
  2. funkcjonowania Centrów Przetwarzania Danych PLI CBD,
  3. zadań związanych z obsługą przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz jego praw i obowiązków, związanych z PLI CBD,
  4. regulacji i zasad dotyczących gospodarki zasobami numeracji w Polsce i na świecie,
  5. wprowadzania danych do systemu informatycznego Tablic Zagospodarowania Numeracji,
  6. bieżących spraw i rejestrów oraz obsługi informacyjnej klientów.
  Laptop na tle serwerowni

  Kobieta z laptopem przed serwerem

  Praktyki w Departamencie Kontroli, w trakcie których
  rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. funkcjonowania laboratorium badawczego, akredytowanego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025,
  2. wykonywania badań kompatybilności elektromagnetycznej, urządzeń radiowych i urządzeń podlegających rozporządzeniom ekoprojektu i etykietowania,
  3. dokumentowania przeprowadzonych badań,
  4. opracowywania zleceń postępowań kontrolnych delegaturom urzędu,
  5. redagowania oraz weryfikowania projektów pism w ramach postępowań pokontrolnych,
  6. prowadzenia postępowań wyjaśniających w stosunku do podmiotów zagranicznych, wprowadzających do obrotu wyroby niezgodne.

  Praktyki w Departamencie Częstotliwości,
  w trakcie których rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze:

  1. narzędzi inżynierskich, służących do prowadzenia analiz kompatybilnościowych,
  2. wydawania decyzji w formacie .xml,
  3. analizy merytorycznej wniosków operatorów telekomunikacyjnych,
  4. regulacji oraz zasad przydzielania i zarządzania zasobami częstotliwości,
  5. analiz, dotyczących możliwości współistnienia różnych systemów radiowych oraz wdrażania nowych technologii (m.in. 5G),
  6. przygotowywania projektów decyzji administracyjnych dotyczących systemów radiokomunikacyjnych.
  Maszt telekomunikacyjny na tle nieba

  Mile widziane:

  kierunek studiów: elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, informatyka, prawo, administracja,

  umiejętności: miernictwo elektryczne, dobra znajomość języka angielskiego.

  kieruje do filmu z prezentacją

  Prezentacja

  zadania dla profilu technologicznego

  Case studies