Wyrok w sprawie kary nałożonej na PTS - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Wyrok w sprawie kary nałożonej na PTS
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Wyrok w sprawie kary nałożonej na PTS


2015-12-31
Orzeczenie sądu
Wyrok SOKiK z odwołania PTS S.A. we Wrocławiu przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej o nałożenie kary pieniężnej na skutek odwołania PTS S.A. od decyzji Prezesa UKE.

 

W dniu 21 października 2015 r. przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie (SOKiK), odbyła się rozprawa w sprawie z odwołania PTS S.A. we Wrocławiu od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 lipca 2014 r. nr DDRT-WPK-621/14(30) o nałożeniu na PTS S.A. kary pieniężnej w wysokości 497.120,34 zł za: naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych oraz niewypełnianie względem użytkowników końcowych obowiązków w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, za uniemożliwianie abonentom korzystania z uprawnień do wyboru dostawcy usług oraz za udzielenie Prezesowi UKE nieprawdziwych informacji.

Sąd ustalił, m.in. że:

 • PTS S.A. niezgodnie z Pt, pobierała opłatę wyrównawczą z tytułu rozwiązania przez abonentów, przed rozpoczęciem świadczenia usług przez PTS, zawartej na czas określony Umowy;
 • PTS S.A. ograniczała abonentom prawo do wyboru dostawcy usług poprzez zobowiązanie abonentów, na podstawie zawartej Umowy do korzystania z numeru prefiks, udostępnionego przez PTS w okresie przejściowym przed rozpoczęciem świadczenia pełnej usługi WLR;
 • PTS S.A. wbrew przepisom Pt zawierała z konsumentami Umowy o świadczenie usługi Abonamentu Telefonicznego (WLR) na czas określony dłuższy niż 24 miesiące;
 • PTS S.A. w terminie określonym w przepisie nowelizacji Pt, nie dostosowała warunków umów obowiązujących przed dniem wejścia w życie zmian do przepisów prawa telekomunikacyjnego wprowadzonych nowelizacją oraz nie wypełniła obowiązków informacyjnych w stosunku do abonentów, którzy zawarli umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed nowelizacja Pt;
 • PTS S.A. stosowała wzorzec Umowy o mało dostępnej, niejasnej i niezrozumiałej formie postanowień umowy, który to wzorce nie zawierał obligatoryjnych postanowień umowy.

SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa UKE z uwagi na fakt wymierzenia przez Prezesa UKE jednej łącznej kary za wszystkie stwierdzone naruszenia Pt, co nie pozwalało, w ocenie SOKiK-u, w toku postępowania sądowego zweryfikować adekwatności kary do każdego z czynów jakich dopuściła się PTS S.A., w szczególności nie pozwalało na sądową weryfikację proporcjonalności nałożonej kary.

W wyroku SOKiK zwraca uwagę, iż uchylenie decyzji Prezesa UKE z uwagi na brak możliwości weryfikacji przez Sąd wysokości wymierzonej kary, nie oznacza jednak, że PTS S.A. nie dopuściła się zarzucanych jej naruszeń przepisów Pt.

Naruszenia przez PTS S.A. przepisów Pt, w ocenie SOKiK-u były ewidentne, czemu sąd dał wyraz w ustaleniach stanu faktycznego.

Sąd ustalił, że: „PTS S.A. wbrew treści art. 56 ust. 5 Pt w związku z art. 56 ust. 3 pkt 9 Pt w odniesieniu do trybu i warunków rozwiązania umów odsyłał w treści wzorców umownych do postanowień Regulaminu świadczenia usługi Abonament Telefoniczny przez PTS S.A., które to postanowienia obligatoryjnie powinny być uregulowane w Umowie o świadczenie usługi Abonament Telefoniczny (WLR), zawieranej w okresie od dnia 21 stycznia 2013 r. do dnia 24 maja 2013 r. i w Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawieranej w okresie od dnia 25 maja 2013 r. do dnia 21 stycznia 2014 r. Stosownie do treści art. 56 ust. 5 Pt tylko dane, o których mowa w ust. 3 pkt 6-8 i 10-21, mogą być na podstawie wyraźnego postanowienia umowy, zawarte w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. Nie mieści się więc w tej regulacji art. 56 ust. 3 pkt 9 Pt dotyczący informacji na temat trybu i warunków dokonywania zmian umowy oraz warunków jej przedłużenia i rozwiązania, a więc te informacje nie mogą być przeniesione do regulaminu”.

Jak uzasadnił Sąd: „PTS S.A. także wbrew treści art. 57 ust. 6 Pt, pobierała opłatę wyrównawczą z tytułu rozwiązania przez abonentów, przed rozpoczęciem świadczenia usług przez PTS, zawartej na czas określony Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz Umowy o świadczenie usługi Abonament Telefoniczny (WLR). W szczególności żądanie zwrotu ulgi o jakim mowa w art. 57 ust. 6 Pt odnosiło się do sytuacji rozwiązania umowy przez abonenta, gdy docelowa usługa, jaką było świadczenie usług telekomunikacyjnych na bazie WLR, nie była jeszcze świadczona bo abonent nie złożył jeszcze zamówienia WLR lub w której zamówienie to było złożone lecz z powodów technicznych nie mogło być jeszcze realizowane (czyli numer abonenta nie został przeniesiony do PTS), a świadczona była jedynie usługa przejściowa nie powodująca zmiany operatora jaką była usługa realizacji połączeń poprzez prefiks”.

Sąd ustalił także, że PTS S.A. ograniczała abonentom prawo do wyboru dostawcy usług poprzez zobowiązanie abonentów, na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usługi Abonament Telefoniczny (WLR) i Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do korzystania z numeru prefiks, udostępnionego przez PTS w okresie przejściowym przed rozpoczęciem świadczenia pełnej usługi WLR, czym naruszył art. 72 ust. 1 Pt.

Przepis ten gwarantuje abonentom publicznie dostępnej usługi telefonicznej będącym stroną umowy z dostawcą usług możliwość wyboru dowolnego dostawcy publicznie dostępnych usług, którego usługi są dostępne w połączonych sieciach.

Sąd stwierdził, iż PTS S.A. w okresie po 21 stycznia 2013 r. do 17 maja 2013 r. wbrew treści art. 56 ust. 4a Pt zawierała z konsumentami Umowy o świadczenie usługi Abonamentu Telefonicznego (WLR) na czas określony dłuższy niż 24 miesiące. Wynikało to wprost z postanowienia pkt 2.4 Regulaminu promocji Premium 25 obowiązującego do dnia 5 lutego 2013 r. w myśl którego umowy zawierane były na okres 28 miesięcy.

Sąd ustalił, że PTS S.A. w terminie określonym w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. (Dz.U.2012.1445) zmieniającej Pt, dalej jako ustawa nowelizująca, tj. w terminie 5 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, nie dostosował warunków umów obowiązujących przed dniem wejścia w życie zmian tj. przed dniem 21 stycznia 2013 r. do przepisów prawa telekomunikacyjnego wprowadzonych nowelizacją. W szczególności PTS nie wypełnił także obowiązków informacyjnych, określonych w art. 60a ust. 3a Pt w stosunku do abonentów, którzy zawarli umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed dniem 21 stycznia 2013 r.

Sąd ustalił także, że PTS we wzorcu Umowa o świadczenie usługi Abonament Telefoniczny (WLR) stosowanym w okresie od dnia 21 stycznia 2013 r. do dnia 24 maja 2013 r.:

 • wbrew treści art. 56 ust. 3 Pt stosował mało dostępną, niejasną i niezrozumiałą formę postanowień umowy, co zostało szczegółowo przedstawione w uzasadnieniu decyzji Prezesa UKE,
 • nie zawarł obligatoryjnych elementów umowy, tj. zapisu dotyczącego sposobu składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi (art. 56 ust. 3 pkt 6 Pt); pełnego trybu i warunków dokonywania zmian umowy oraz warunków jej przedłużenia (art. 56 ust. 3 pkt 9 Pt) jak też trybu i warunków rozwiązania umowy; postanowień dotyczących funkcjonalności świadczonej usługi (art. 56 ust. 3 pkt 11); zasad i terminu wypłaty odszkodowania (art. 56 ust. 3 pkt 15 Pt); zasad umieszczenia danych abonenta w spisie abonentów w przypadku umowy dotyczącej świadczenia usług głosowych (art. 56 ust. 3 pkt 19 Pt); sposobu przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych (art. 56 ust. 3 pkt 20 Pt); opłat należnych w momencie rozwiązania umowy, w tym warunków zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma nastąpić (art. 56 ust. 3 pkt 21 Pt).

Tym samym, w ocenie SOKiK-u, PTS naruszył art. 56 ust. 3 Pt, który przewiduje umieszczenie tych informacji w jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub w regulaminie.

Także we wzorcu Umowa oświadczenie usług telekomunikacyjnych stosowanym w okresie od dnia 25 maja 2013 r. do dnia 21 stycznia 2014 r. powód wbrew wymogom art. 56 ust. 3 Pt nie zamieścił następujących obligatoryjnych elementów umowy:

 • sposobu składnia zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi (art. 56 ust. 3 pkt 6 Pt);
 • trybu i warunków rozwiązania umowy oraz trybu i warunków dokonywania zmian w umowie w sposób zupełny odpowiadający treści art. 56 ust. 3 pkt 9 Pt; 
 • funkcjonalności świadczonej usługi (art. 56 ust. 3 pkt 11 Pt);
 • zasad i terminu wypłaty odszkodowania (art. 56 ust. 3 pkt 15 Pt);
 • zasad umieszczenia danych abonenta w spisie abonentów w przypadku umowy dotyczącej świadczenia usług głosowych (art. 56 ust. 3 pkt 19 Pt);
 • sposobu przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych (art. 56 ust. 3 pkt 20 Pt);
 • kompletnej informacji na temat warunków zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych tj. na czyj koszt zwort następuje (art. 56 ust. 3 pkt 21 Pt).

Podobnie we wzorcu: Regulamin wykonywania usługi Abonent Telefoniczny przez PTS S.A. stosowanym po dniu 21 stycznia 2013 r., PTS nie zamieścił informacji o minimalnych ofertowanych poziomach jakości usług, pomimo tego, że zarówno w Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych i w Umowie o świadczenie usługi Abonent Telefoniczny (WLR) znajdowały się odesłania do regulaminu odnoszące się do tej kwestii. Działaniem tym, w ocenie Sądu, PTS naruszył przepis art. 56 ust. 3 pkt 12 Pt. 

Od wyroku SOKiK-u Prezes UKE złożył apelację.

Sygn. akt: XVII AmT 48/14Autor informacji: (Renata piwowarska) / (2015-12-31)
Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2015-12-31 12:04)
Ostatnia zmiana: (Anna Lewandowska) / (2015-12-31 12:02)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie