Wyniki konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025 - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Wyniki konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Wyniki konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025


2015-05-20
Logo UKE
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłasza wyniki konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025.

 
Operator wyznaczony


Operator wyznaczony to operator pocztowy, którego podstawowym obowiązkiem jest świadczenie w obrocie krajowym i zagranicznym pocztowych usług powszechnych obejmujących:

 1. przesyłki listowe, w tym polecone i z zadeklarowaną wartością, o wadze do 2000 g i wymiarach określonych w Prawie pocztowym,
 2. przesyłki dla ociemniałych,
 3. paczki pocztowe, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 000 g i wymiarach określonych w Prawie pocztowym,
 4. nadesłane z zagranicy paczki pocztowe o masie do 20 000 g i wymiarach określonych w Prawie pocztowym.
Z pełnieniem funkcji operatora wyznaczonego wiąże się szereg obowiązków dotyczących m.in. utrzymywania odpowiedniej sieci placówek pocztowych, opracowania regulaminu świadczenia usług powszechnych, ustalania opłat za usługi powszechne, zapewnienia odpowiedniej terminowości usług powszechnych, zapewnienia dostępu do usług powszechnych osobom niepełnosprawnym, udostępniania własnych elementów infrastruktury pocztowej innym operatorom pocztowym, opracowania planu współdziałania z wojskową pocztą polową, prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług powszechnych.

Z punktu widzenia osób korzystających z usług operatora wyznaczonego istotne jest, że zgodnie z Prawem pocztowym potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego ma moc dokumentu urzędowego. Ponadto w procedurze administracyjnej, podatkowej i cywilnej obowiązuje  zasada, że nadanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z zachowaniem terminu (w procedurze cywilnej dodatkowo przewidziano, że termin jest zachowany w przypadku nadania pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej). Dlatego też dla osób korzystających z usług operatora wyznaczonego istotny jest w szczególności obowiązek operatora wyznaczonego dotyczący utrzymywania sieci placówek pocztowych.


Decyzja o wyborze operatora wyznaczonego


Zgodnie z przepisami Prawa pocztowego operator wyznaczony jest wybierany na okres 10 lat przez Prezesa UKE, w drodze decyzji, spośród operatorów pocztowych wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezesa UKE.

Decyzja Prezesa UKE o wyborze operatora wyznaczonego wygasa w przypadkach określonych w Prawie pocztowym, tj.:

 1. wykreślenia operatora wyznaczonego z rejestru,
 2. wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności pocztowej przez operatora wyznaczonego,
 3. wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy będącego operatorem wyznaczonym.

Ponadto w Prawie pocztowym określone są także przypadki, w których Prezes UKE może uchylić decyzję o wyborze operatora wyznaczonego. Może to nastąpić w przypadku:

 1. uporczywego naruszania przez operatora wyznaczonego warunków świadczenia usług powszechnych,
 2. wykazywania przez operatora wyznaczonego rażąco wysokiego kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych,
 3. nierentowności usług powszechnych i uznania przez Prezesa UKE, że przedstawiony przez operatora wyznaczonego program działań na rzecz przywrócenia i utrzymania ich rentowności nie zapewni osiągnięcia tego celu - jeżeli analiza rynku pocztowego wskazuje, że obowiązek świadczenia usług powszechnych może być zrealizowany przez innego operatora pocztowego.

Operator wyznaczony, który z przyczyn nieleżących po jego stronie nie będzie mógł dalej świadczyć usług powszechnych, jest obowiązany niezwłocznie poinformować Prezesa UKE o zamiarze zaprzestania świadczenia tych usług, a także o działaniach podjętych dla zachowania ciągłości ich świadczenia. W tym przypadku Prezes UKE uchyla decyzję o wyborze operatora wyznaczonego. Operator pocztowy nie może jednak zaprzestać świadczenia usług powszechnych do czasu przejęcia ich świadczenia przez nowego operatora wyznaczonego.


Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.
Autor informacji: (Magdalena Gaj) / (2015-05-20)
Udostępnienie informacji: (Monika Lewińska) / (2015-05-20 16:09)
Ostatnia zmiana: (Monika Lewińska) / (2015-05-20 16:10)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie