Pozwolenie radiowe - radiodyfuzja - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Częstotliwości > Pozwolenia radiowe > Jak uzyskać pozwolenie radiowe > Pozwolenie radiowe - radiodyfuzja
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Pozwolenie radiowe - radiodyfuzja

Jak uzyskać pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych dla stacji radiofonicznych i telewizyjnych pracujących analogowo lub cyfrowo w służbie radiodyfuzyjnej. 

 

Poniższe wskazówki pomogą Państwu w uzyskaniu pozwolenia radiowego.


I. Wskazanie podstawy prawnej

Art. 143 ust. 1,2,3, art. 144a, art. 144b, art. 145, art. 146 ust. 1 pkt 1, art. 148 ust. 1 i 3, art. 232, art. 233 oraz art. 206 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257)

  

II. Wzór wniosku

Art. 143 ust. 5 ustawy - Prawo telekomunikacyjne zawiera fakultatywną delegację przysługującą ministrowi właściwemu do spraw łączności w odniesieniu do opracowania wzoru wniosku na pozwolenie radiowe. Minister nie skorzystał ze swoich uprawnień i nie wydał rozporządzenia określającego "wzór i szczegółowy tryb składania wniosku o wydanie pozwolenia."

Z uwagi na powyższe, jako wniosek traktujemy wystąpienie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wydanie pozwolenia radiowego, złożone w formie pisemnego podania (podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu), do którego dołączony jest załącznik zawierający informacje niezbędne do wydania pozwolenia radiowego, zestawione według określonego schematu. Wzór załącznika "informacji niezbędnych" podany jest u dołu strony.

  

III. Rodzaje dokumentów wymaganych jako załączniki do wniosku

Warunkiem uzyskania pozwolenia radiowego jest posiadanie przez nadawcę aktualnej koncesji i rezerwacji częstotliwości. Koncesje i zmiany koncesji dokonane przed 14 stycznia 2006 r. są jednocześnie rezerwacjami częstotliwości. W przypadku decyzji koncesyjnych wydanych po tym terminie konieczne jest wystąpienie z wnioskiem do Prezesa UKE o dokonanie lub zmianę rezerwacji częstotliwości. Także w sytuacji dokonania przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydłużenia terminu obowiązywania koncesji należy wystąpić do Prezesa UKE z wnioskiem o analogiczne wydłużenie rezerwacji częstotliwości.

Dokumentami wymaganymi jako załączniki do wniosku są:

 • wypełniony formularz informacji niezbędnych do wydania pozwolenia radiowego;
 • w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika,  do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym -(poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 kpa może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym;
 • upoważnienie nadawcy dysponującego częstotliwością na podstawie rezerwacji, że upoważnia on na wykorzystywanie pozostającej w jego dyspozycji częstotliwości przez wnioskodawcę (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest nadawcą programu) lub podmiot, któremu częstotliwości zostały wydzierżawione lub przekazane do użytkowania zgodnie z art. 122¹, o ile nie została wydana decyzja, o której mowa w ust. 5 tego artykułu, może żądać wydania pozwolenia dotyczącego wykorzystania zasobu częstotliwości objętego rezerwacją częstotliwości w okresie jej obowiązywania.
 • dokument potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych;
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej;
 • dowód opłaty za częstotliwość ( w przypadku wniosku o decyzję na przekaz okazjonalny, badania, testy lub eksperymenty).
 • oświadczenie, że częstotliwości nie będą wykorzystywane na przekazy handlowe, upoważniające do 50 % zniżki opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością ( w przypadku wniosku o decyzję na przekaz okazjonalny, badania, testy lub eksperymenty).

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z następującym zastrzeżeniem: na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej przedmiot opłaty skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty, datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja taka powinna być dokonana także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, należy określić datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który wpłaty dokonano.

  

IV. Sposób przyjmowania i załatwiania wniosku

Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości, w zakresie służby radiodyfuzyjnej – radiofonii oraz telewizji, posiada dwa sposoby przyjmowania i załatwiania wniosku:

1. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczący usługi telekomunikacyjne, dostarczający sieci telekomunikacyjne lub udogodnienia towarzyszące, a także nadawcy ogólnokrajowi oraz nadawcy lokalni z terenu województwa mazowieckiego, którzy nie korzystają z usług przedsiębiorców telekomunikacyjnych lecz samodzielnie eksploatują urządzenia nadawcze, mogą złożyć wniosek bezpośrednio do Centrali UKE w Warszawie (osobiście w Kancelarii Ogólnej UKE lub przesyłają pocztą na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa) i po otrzymaniu informacji o wydaniu pozwolenia radiowego odbierają go za pośrednictwem upoważnionych osób bądź drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Odbierający, osobiście w siedzibie Urzędu, pozwolenie radiowe zobowiązany jest do posiadania pieczątki firmy, pełnomocnictwa (w przypadku reprezentowania wnioskodawcy) oraz dowodu osobistego.

2. Nadawcy lokalni, którzy nie korzystają z usług przedsiębiorców telekomunikacyjnych lecz samodzielnie eksploatują urządzenia nadawcze, mogą złożyć wniosek za pośrednictwem właściwej ze względu na ich siedzibę Delegatury UKE. Delegatura przesyła skompletowany wniosek do UKE w Warszawie. Pozwolenie radiowe wysyłane jest do wnioskodawcy drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


V. Wydawanie decyzji na emisje okolicznościowe, eksperymenty

Prezes UKE, w drodze decyzji, na wniosek zainteresowanego podmiotu, może dopuścić czasowe używanie urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji na okres nieprzekraczający 30 dni (art. 144a) oraz może zezwolić na czasowe używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego w celu przeprowadzenia badań, testów lub eksperymentów, związanych z wprowadzaniem nowych technologii, pod warunkiem przedstawienia celu oraz harmonogramu prowadzenia tych badań, testów lub eksperymentów (art. 144b).

  

VI. Opłaty skarbowe

Wysokość i sposób uiszczania opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia), a także od złożenia w Urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (oraz jego odpisu, wypisu lub kopii):

Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3 i 4 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 1827) z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego oraz z chwilą złożenia w Urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (oraz jego odpisu, wypisu lub kopii) powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określonej w załączniku do ustawy
(cz. III poz. 32 i cz. IV), w wysokości:

 • 17,00 zł (słownie siedemnaście złotych) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury;
 • 1.939,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych), od wydania pozwolenia radiowego w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących;
 • 82,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote) od wydania pozwolenia radiowego w pozostałych przypadkach.

Za przedłużenie terminu ważności pozwolenia radiowego lub rozszerzenie zakresu działalności określonej w pozwoleniu obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 50% stawki określonej od pozwolenia, zaś jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - opłata w wysokości 100% stawki określonej od pozwolenia.

  

Opłatę skarbową należy wpłacać:

w kasie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

lub bezgotówkowo:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

  

VII. Opłaty za wykorzystywanie częstotliwości

Zgodnie z art. 185 ustawy Prawo telekomunikacyjne - podmiot jest zobowiązany uiszczać roczne opłaty za wykorzystanie częstotliwości, gdy uzyskał takie prawo w pozwoleniu radiowym albo dysponuje częstotliwością na podstawie rezerwacji. Opłata, o której mowa powyżej nie dotyczy podmiotu świadczącego usługę innemu podmiotowi z wykorzystaniem częstotliwości będącej w dyspozycji tego podmiotu na podstawie rezerwacji częstotliwości.

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości uiszcza roczne opłaty, których wysokość i tryb wnoszenia określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. z 2013 r. poz. 1586 z późn. zm.).

Opłaty z tego tytułu winny być wnoszone na rachunek:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Narodowy Bank Polski Oddział w Warszawie
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000


Dla pozwoleń wydanych w oparciu o art. 143 obowiązek uiszczania opłat powstaje w momencie doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie wskazano terminu, od którego prawo przysługuje.

Zgodnie z art. 144a. ust. 7 i art. 144b. ust. 9 opłata za wykorzystywanie częstotliwości powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

  

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Wójcik z Wydziału Radiofonii i Telewizji, tel. 22 53 49 383, e-mail: radio@uke.gov.pl

  

Wykaz aktualnych pozwoleń i rezerwacji na używanie urządzeń nadawczych dla stacji radiofonicznych

Wykaz aktualnych pozwoleń i rezerwacji na używanie urządzeń nadawczych dla stacji telewizyjnych


Autor informacji: (Joanna Michalska) / (2011-05-31)
Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2011-05-31)
Ostatnia zmiana: (Jacek Sadura) / (2017-09-14 10:29)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie