Pozwolenie radiowe - sterowanie UAV (dron) - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Częstotliwości > Pozwolenia radiowe > Jak uzyskać pozwolenie radiowe > Pozwolenia - sterowanie dronem
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Pozwolenie radiowe - sterowanie UAV (dron)

Jak uzyskać pozwolenie radiowe w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej na wykorzystanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych na pokładach bezzałogowych statków powietrznych (ang. UAV, drone) oraz do ich sterowania.

 


I. Informacje ogólne

Wykorzystanie urządzeń radiowych na pokładach bezzałogowych statków powietrznych oraz do ich sterowania z ziemi jest klasyfikowane jako realizacja służby radiokomunikacyjnej ruchomej, a dokładniej ruchomej lotniczej, gdzie komunikacja radiowa odbywa się pomiędzy stacją pokładową oraz stacją naziemną. Z tego punktu widzenia nie jest istotna klasyfikacja statków powietrznych.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, również do obsługi bezzałogowych statków powietrznych, wymaga posiadania pozwolenia radiowego.

Wyjątkiem od tej zasady jest użytkowanie urządzeń radiowych klasy 1 lub wykorzystywanych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego. Przepisy dotyczące urządzeń klasy 1 oraz rozporządzenie określają sposób zastosowania urządzeń, warunki wykorzystania częstotliwości, w tym ograniczenia promieniowanej mocy. Urządzenia takie są powszechnie dostępne w handlu, a ich wykorzystanie z zachowaniem ustawień producenta, a więc określonych w przepisach ograniczeń, nie wymaga wnioskowania i otrzymania pozwolenia radiowego. W przypadku użytkowania bezzałogowego statku powietrznego w zasięgu wzroku operatora, moce takich urządzeń najczęściej pozwalają na sprawną i niezakłóconą komunikację pomiędzy stacją pokładową a stacją naziemną.

Należy jednak zauważyć, że wszelkie zmiany, dokonywane przez użytkownika, szczególnie w części nadawczej i systemie antenowym urządzeń radiowych, mogą powodować zwiększenie maksymalnej promieniowanej mocy, a więc naruszenie ograniczenia określonego w rozporządzeniu. Wykorzystanie urządzeń radiowych w takim przypadku stanowi naruszenie prawa.

Informacje dotyczące urządzeń radiowych bez pozwoleń zawarte są na stronach:
http://www.uke.gov.pl/urzadzenia-klasy-1-15496.

II. Wydawanie pozwoleń radiowych

Pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej wydawane są po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a w przypadku pozwoleń dla bezzałogowych statków powietrznych, także po uzyskaniu przez Prezesa UKE pozytywnej opinii z Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wniosek o wydanie pozwolenia radiowego należy złożyć w Kancelarii Głównej Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub przesłać pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Marcina Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Do wypełnionego wniosku o wydanie pozwolenia radiowego należy dołączyć następujące dokumenty:
 • potwierdzenie spełniania przez urządzenia radiowe zasadniczych wymagań (oznaczenie CE, informacja),
 • kopia świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego, jeśli zostało wydane przez ULC (dotyczy wnioskodawcy – osoby fizycznej),
 • oświadczenie wnioskodawcy o obsłudze urządzeń, których dotyczy pozwolenie, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia (dotyczy wnioskodawcy - osoby prawnej),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
 • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł.
Wzory stosowanych formularzy, potrzebnych do wydania pozwolenia radiowego, można pobrać w załącznikach u dołu strony.

III. Opłaty skarbowe

Zgodnie z zapisami Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 złotych.

Opłatę skarbową i opłatę za pełnomocnictwo wpłaca wnioskodawca bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045
lub gotówką:

w kasie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i delegatury UKE w województwach.

IV. Opłaty roczne

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w rezerwacji częstotliwości lub pozwoleniu radiowym uiszcza roczne opłaty zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2013 r., poz. 1586).

Opłaty z tego tytułu winny być wnoszone na rachunek:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Marcina Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa
Narodowy Bank Polski Oddział w Warszawie
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązek uiszczania opłat powstaje w momencie doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie wskazano terminu, od którego prawo przysługuje.


V. Dodatkowe informacje

Zgodnie z przepisami, wydanie pozwolenia radiowego następuje w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, prosimy je kierować do Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej:

Autor informacji: (Marek Otręba) / (2014-04-08)
Udostępnienie informacji: (Piotr Jaszczuk) / (2014-04-08 13:46)
Ostatnia zmiana: (Marek Otręba) / (2017-07-03 14:07)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie