Pozwolenia lotnicze - UKE

Menu główne

 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Pozwolenia lotnicze

Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1079/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. ustanawiającym wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności głosowej dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.U.UE.L.2012.320.14 z późn. zm.), pozwolenia radiowe dla radiostacji lotniczych VHF, nieposiadających funkcji separacji międzykanałowej 8,33 kHz, będą wydawane jedynie z ważnością do 31 grudnia 2017 r.

W sprawie wykorzystania urządzeń radiowych, nieposiadających separacji 8,33 kHz, objętych już wydanymi pozwoleniami, których ważność kończy się po 31.12.2017 r., bardzo prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą na stronie ULC i podjęcie opisanych tam działań.

Prosimy nie składać w tej sprawie wniosków do Prezesa UKE.


 

I. Informacje ogólne

Pozwolenie radiowe wydajemy po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Prezesa UKE.

Rodzaje pozwoleń:

 • pokładowa stacja lotnicza,
 • stacja lotniskowa.

Pozwolenie wydajemy na okres nieprzekraczający 10 lat.

W przypadku zmiany właściciela statku powietrznego, konieczne jest uzyskanie nowego pozwolenia radiowego dla stacji pokładowej.

 

II. Składanie wniosków

Wniosek (z oryginalnym podpisem wnioskodawcy), wraz z odpowiednimi załącznikami,  składać pocztą lub bezpośrednio do siedziby UKE w Warszawie.

Dane głównej siedziby UKE znajdują się na stronie: http://www.uke.gov.pl/kontakt-z-urzedem-1098.

Nie akceptujemy kopii wniosku, przesłanej zwykłą pocztą elektroniczną.

Formularze wniosków znajdują się u dołu strony.

Wnioskodawcą o pozwolenie dla pokładowej stacji lotniczej jest posiadacz rezerwacji znaków rozpoznawczych.

 

III. Załączniki do wniosków

Pokładowa stacja lotnicza:

 • kopia rezerwacji znaków rozpoznawczych z Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC),
 • potwierdzenie spełniania przez urządzenie zasadniczych wymagań (oznaczenie CE, informacja),
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej,
 • w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 kpa może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym,
 • opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł.

Stacja lotniskowa:

 • plan sytuacyjny z podaniem lokalizacji urządzenia i opisem współrzędnych geograficznych ogrodzenia lotniska lub granic geodezyjnych lotniska,
 • potwierdzenie spełniania przez urządzenie zasadniczych wymagań (oznaczenie CE, informacja),
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej,
 • w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 kpa może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym,
 • opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł.

 

IV. Opłata skarbowa

Za wydanie pozwolenia radiowego obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 82 zł.
Za wydanie duplikatu pozwolenia opłata skarbowa wynosi 24 zł.
Za pełnomocnictwo opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Opłaty płatne:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i delegatury UKE w województwach.

Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu) dołączyć do wniosku o pozwolenie radiowe.

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku.

 

V. Opłaty roczne

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w rezerwacji częstotliwości lub pozwoleniu radiowym, uiszcza roczne opłaty, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2013 r., poz. 1586).

Opłaty z tego tytułu wpłacać na rachunek:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. M. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Narodowy Bank Polski Oddział w Warszawie
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązek uiszczania opłat powstaje w dniu doręczenia decyzji (pozwolenia), o ile nie wskazano w niej innego terminu.

 

VI. Dodatkowe informacje

Zgodnie z przepisami, pozwolenie radiowe wydajemy w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku.

Pozwolenie wysyłamy pocztą, listami poleconymi, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku. NIE  WYDAJEMY  POZWOLENIA  W  SIEDZIBIE  URZĘDU.

Pozwolenie może być zmienione, na przykład w przypadku zmiany adresu. Wydajemy wtedy bezpłatnie decyzję zmieniającą.

Ponieważ pojawiają się pytania, informujemy, że urządzenie PLB nie wchodzi w skład pokładowej stacji lotniczej. Jest ono objęte odrębnym pozwoleniem radiowym. Szczegółowe informacje zamieszczamy na stronie: http://www.uke.gov.pl/pozwolenia-plb-13144.

Pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi na naszej stronie, można kierować pod adres

e-mail: wml@uke.gov.pl


Udostępnienie informacji: (Piotr Kisiel) / (2009-06-12 10:43)
Ostatnia zmiana: (Marek Otręba) / (2017-10-05 12:46)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie