Jak uzyskać pozwolenie radiowe / rezerwację częstotliwości - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Częstotliwości > Pozwolenia radiowe > Jak uzyskać pozwolenie radiowe > Jak uzyskać pozwolenie radiowe / rezerwację częstotliwości
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Jak uzyskać pozwolenie radiowe / rezerwację częstotliwości

Przeznaczenie dla poszczególnych służb radiokomunikacyjnych częstotliwości lub zakresów częstotliwości oraz ich użytkowanie zostało określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127), a sposób wykorzystania zakresów częstotliwości w Planach zagospodarowania częstotliwości.

 

W przypadku prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w oparciu o urządzenia wykorzystujące fale radiowe należy zwrócić uwagę czy mogą być one używane bez pozwolenia radiowego. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. Nr 138, poz. 972 z późn. zm.).

W przypadku urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, których używanie nie podlega zwolnieniu z obowiązku uzyskania pozwolenia, konieczne jest wystąpienie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o wydanie pozwolenia radiowego (art. 143 Prawa telekomunikacyjnego) odpowiedniego dla danej służby radiokomunikacyjnej.

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia radiowego można wystąpić do Prezesa UKE z wnioskiem o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (art. 114 Prawa telekomunikacyjnego).

Rezerwacja częstotliwości określa częstotliwości lub zasoby orbitalne, które w okresie rezerwacji pozostają w dyspozycji podmiotu, na rzecz którego dokonano rezerwacji, przeniesiono uprawnienia do częstotliwości lub uprawnienia do dysponowania częstotliwościami na cele związane z uzyskiwaniem pozwoleń radiowych.


Wniosek o rezerwację częstotliwości powinien zawierać:

 • nazwę i adres wnioskodawcy,
 • zakres częstotliwości lub pozycje orbitalne objęte rezerwacją,
 • obszar, zgodnie z administracyjnym podziałem kraju, na którym wnioskodawca chciałby uzyskać możliwość dysponowania częstotliwościami,
 • rodzaje służby radiokomunikacyjnej, sieci telekomunikacyjnej lub usługi telekomunikacyjnej, w której częstotliwości objęte rezerwacją będą wykorzystywane,
 • termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości,
 • okres wykorzystywania częstotliwości.

Do wniosku powinny zostać dołączone:

 • w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika,  do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym -(poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 kpa może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym:
 • opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł (słownie siedemnaście złotych).

Opłatę skarbową należy wpłacać:

w kasie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

lub bezgotówkowo:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045


Wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UKE lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Wydana przez Prezesa UKE decyzja o rezerwacji nie podlega opłacie skarbowej.

  

Podmiot, który uzyskał prawo do dysponowania częstotliwościami uiszcza roczne opłaty za prawo do ich wykorzystywania. Wysokość i tryb wnoszenia opłat Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. z 2013 r., poz. 1586).

Opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości winny być wnoszone na rachunek:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Narodowy Bank Polski Oddział w Warszawie
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązek uiszczania opłat powstaje w momencie doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie wskazano terminu, od którego prawo przysługuje.

  

Jednocześnie informujemy, że na wszystkie urządzenia pracujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wymagane jest posiadanie ważnego dokumentu stwierdzającego zgodność z zasadniczymi wymaganiami w myśl art. 148, pkt 3 a) oraz art.152 Prawa telekomunikacyjnego z 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)  (tzw. producencka deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi).

  

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Departamentem Zarządzania Zasobami Częstotliwości: tel. +48 22 53 49 125.

Autor informacji: (Wioletta Pilipiec) / (2014-01-21)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2014-01-21)
Ostatnia zmiana: (Piotr Araczewski) / (2017-07-01 15:19)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie