Inwestycje - Poradnik dla JST - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Infrastruktura > Dla samorządów > Archiwum > Inwestycje - Poradnik dla JST
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Inwestycje - Poradnik dla JST

W związku z licznymi pytaniami jednostek samorządu terytorialnego dotyczącymi zagadnień związanych z inwestycjami szerokopasmowymi, zamieszczamy na naszej stronie oraz na stronie Krajowego Forum Szerokopasmowego nowy dział „Inwestycje - Poradnik dla jst".

 

Sukcesywnie będziemy umieszczać w nim informacje, które mogą pomóc w realizacji tych inwestycji. Prosimy o sygnalizowanie zapotrzebowania na poszczególne tematy na adres uke@uke.gov.pl przy zachowaniu zasady, że problemy te powinny mieć charakter uniwersalny a nie indywidualnych porad.  

1.   Konsultacje warunków dostępu do infrastruktury szerokopasmowej - Projekt umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy samorządem województwa i operatorem infrastruktury.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaprasza do konsultacji warunków dostępu do infrastruktury szerokopasmowej subsydiowanej ze środków publicznych w ramach projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

2.   Modele współpracy między  podmiotem  publicznym   i  prywatnym  w ramach partnerstwa  publiczno-prywatnego dotyczącego działalności w sektorze telekomunikacyjnym w kontekście ustawy szerokopasmowej.

3.   Tryb i sposób wyłonienia partnera prywatnego - zmiany wprowadzone przez art. 73 ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych.

4.   Wielość partnerów publicznych oraz partnerów prywatnych w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dotyczącej przedsięwzięć jednostek samorządu terytorialnego w telekomunikacji.

5.   Opinia prawna: Dopuszczalność tworzenia spółek SPV na potrzeby realizacji projektów regionalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dotyczy także korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej sieci regionalnych przez jst z wyłączeniem procedury zamówień publicznych.

6.   Zgłaszanie działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakres telekomunikacji do rejestrów prowadzonych przez Prezesa UKE oraz inne obowiązki związane z podjęciem takiej działalności.

7.   Kompetencje Prezesa UKE w razie powierzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego innemu podmiotowi prowadzenia działalności - art. 3 ust. 1 megaustawy 

8.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r., w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.

9.   Materiały z konferencji „Inwestycje na białych plamach w ramach Porozumienia UKE-TP" m.in. wzorcowa dokumentacja dla przykładowego projektu zgłaszanego do dofinansowania z działania 8.3. POIG.

10.  Zmiana Linii Demarkacyjnej umożliwia realizacje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) projektów polegających na budowie lub rozbudowie lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych sieci szkieletowych lub dystrybucyjnych, z dopuszczeniem łącznie z nimi budowy lub rozbudowy sieci dostępowych.

11.  Wyszukiwarka dla małych i średnich przedsiębiorców - beneficjentów działania 8.4 - zawierająca bazę danych dotyczących inwestycji telekomunikacyjnych określonych w Porozumieniu z dnia 02.12.2009 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a UKE.

12. Przedstawiamy poradnik w sprawie zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego w odniesieniu do projektów budowy sieci szerokopasmowych z wykorzystaniem funduszy unijnych przygotowany na zlecenie UKE.

13. "Ostatnia mila" - poradnik dla podmiotów, ktore chcą świadczyć usługi dostępu do Internetu dla abonentów prywatnych i instytucji.

14.  Rekomendacje UKE dla konkursów organizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na dofinansowanie projektów budowy przez przedsiębiorców sieci szerokopasmowych.

15.  Budowa infrastruktury szerokopasmowej bez udzielania pomocy publicznej lub bez obowiązku jej notyfikacji w ramach SGEI.

16. Konsultacje środowiskowe projektu umowy o dostęp do budynku w celu dostarczania publicznej sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług telekomunikacyjnych. Projekt umowy referencyjnej w zakresie dostępu do nieruchomości.

17. PRZEWODNIKI:

18.  PlatformPrzewodnik po materiałach informacyjnych. Zbiór tekstów źródłowych dotyczących partnerstwa publiczno - prywatnego. a PPP: 26 stycznia 2011 r. z inicjatywy Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Ministra Rozwoju Regionalnego, podpisane zostało porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Platforma PPP stanowi forum wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między samorządami poprzez realizację konkretnych projektów. Zapraszamy!

19. Tydzień z ekspertem w serwisie Internet na Wsi - zaproszenie do dyskusji na forum z dr Barbarą Łukasik-Makowską, współautorką poradnika "Portal gminy. 20 kroków w kierunku użytecznego serwisu internetowego gminy, regionu, miejscowości".

20. Wpływ projektów PPP na poziom długu publicznego - pismo Ludwika Koteckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, dotyczące przedmiotowego zagadnienia.

21. Opodatkowanie kanalizacji i kabli - stanowisko w sprawie podatku od nieruchomości telekomunikacyjnych obiektów budowlanych, a w szczególności kabli zainstalowanych w kanalizacji teletechnicznej.

22. Stanowisko Prezesa UKE - Nieodpłatny dostęp do Internetu, a obowiązki w zakresie retencji danych telekomunikacyjnych.

23. Warunki udostępnienia infrastruktury publicznej dla przedsiębiorców – użytkowników końcowych w ramach pomoc de minimis.

24. Warunki udostępnienia infrastruktury publicznej dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ramach pomocy de minimis.

25. Warunki udostępnienia dla przedsiębiorców infrastruktury publicznej wybudowanej z działania 8.3 PO IG.

26. Szablon umowy o dostęp do budynku dla operatorów telekomunikacyjnych - Dostęp telekomunikacyjny w zakresie wykorzystania budynków oraz istniejących masztów i wież jako elementów wsporczych do montażu anten.

27. Konsultacje wdrażania sieci szerokopasmowych - Konsultacje KE dotyczące wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa w odniesieniu do wdrażania sieci szerokopasmowych.

28. Lokalizacja kanału technologicznego przez zarządcę drogi - Obowiązki zarządcy drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi.

29. Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjnąPrezentacja zrealizowanych w 2010 roku i planowanych w 2011 roku inwestycji oraz budynków umożliwiających kolokację.

30. Pomoc de minimis - Krajowe Forum Szerokopasmowe udostępniło samorządom opinie prawne i opracowania do wykorzystania przy inwestycjach szerokopasmowych.

31. Budowa linii światlowodowych na podbudowie infrastruktury energetycznej - Krajowe Forum Szerokopasmowe udostępniło kolejne opracowanie, którego celem jest ułatwienie samorządom przeprowadzania inwestycji w sieci szerokopasmowe.

32. Jak dostosować umowy o budowę sieci regionalnych do międzynarodowych standardów - Krajowe Forum Szerokopasmowe udostępniło kolejne opracowanie, którego celem jest ułatwienie samorządom przeprowadzania inwestycji w sieci szerokopasmowe.

33. Inwestycje przyjazne dla środowiska - Prezes UKE prezentuje opracowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska kluczowe dla działalności inwestycyjnej.

34. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w ramach PO IG - Odpowiedź Komisji Europejskiej na pismo Prezesa UKE dotyczące działania 8.3.

35.  Prawa i obowiązki uczestników konkursów o dotacje z RPO - 12 grudnia 2011 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prawa i obowiązki powinny być uregulowane w ustawach lub rozporządzeniach, a nie w aktach uchwalonych przez zarządy województw.

36. Aspekty pomocy państwa w określonych projektach szerokopasmowych - Odpowiedź KE na pismo Prezesa UKE.

37. Opinia prawna dla jst - Poradnik dotyczący zamówień publicznych i koncesji w ramach projektów związanych z inwestycjami w sieci szerokopasmowe.

Autor informacji: (Anna Streżyńska) / (2010-09-03)
Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2010-12-08)
Ostatnia zmiana: (Jacek Strzałkowski) / (2013-09-16 09:28)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie