Informacja dotycząca sposobu składania petycji do UKE - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Petycje > Informacja dotycząca sposobu składania petycji do UKE
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do UKE

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Petycję można złożyć do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa;
 • złożyć osobiście w Kancelarii Głównej UKE: adres jak powyżej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15;
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP; 
 • przesłać na numer fax: 22 53 49 162;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: uke@uke.gov.pl.

Ważne! Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Zasady składania petycji:

 1. Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów;
 2. Petycję można złożyć w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję (własnym), podmiotu trzeciego za jego zgodą;
 3. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania a nie jego forma zewnętrzna.

Jakie informacje musi zawierać petycja:

 1. Petycja powinna zawierać oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, wskazanie miejsca zamieszkania/siedziby, adresu do korespondencji podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję oraz miejsce zamieszkania/siedzibę każdego z tych podmiotów;
 2. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać imię i nazwisko/ nazwę, miejsce zamieszkania/siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego musi zawierać zgodę tego podmiotu; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
 3. W petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektroniczne, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu (miejsca zamieszkania/ siedziby adresu do korespondencji) wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Petycja w sprawie już rozpatrzonej nie zawierająca nowych faktów lub dowodów może zostać pozostawiona bez rozpatrzenia.
 
INFORMACJA o przepisach, na podstawie których załatwiane są petycje w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej:

 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).
 2. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.


Autor informacji: (Marcin Rafalski) / (2015-09-22)
Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2015-09-22)
Ostatnia zmiana: (Anna Lewandowska) / (2015-09-22)
  • Do góry
  • Drukuj do PDF
  dziennik urzędowy UKE
  ePUAP
  baner kradzieże infrastruktury
  Internet Quality
  Sąd Polubowny
  zgłoś brak telefonu lub internetu
  obywatel
  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
  Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie